Biuletyn

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o zmianach na stronie to wypełnij dane.
Możesz się wypisać z biuletynu klikając odpowiedni link umieszczony na dole maila z biuletynem.

KOMUNIKAT 8/14

ZAPRASZAMY  NA  SZKOLNE  AKCJE  KRWIODAWSTWA

    W roku szkolnym 2014/2015  zostaną zorganizowane akcje krwiodawstwa w 8 szkołach ponadgimnazjalnych współpracujących z Hutniczym Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK w Krakowie.
Zarząd Klubu HDK  PCK w Krakowie uprzejmie informuje, że I i II tura  zostanie zorganizowana
 w następujących terminach:

Rok 2015

  ( III tura )  ( IV tura )
Liceum im. Bogdana Jańskiego - 14 stycznia                    –   9 kwietnia
Zespół Szkół Zawodowych HTS - 22 stycznia – 10 kwietnia
XI Liceum Ogólnokształcące - 27 stycznia  
Zespół Szkół Budowlanych nr.2 - 3 lutego  
XVI Liceum Ogólnokształcące - 4 lutego  
Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów                - 10 lutego  
Zespół Szkół Mechanicznych nr.3 - 11 lutego  
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 - 9 lutego  

Wszystkie akcje trwać będą  od godz. 9:00 do 12:00,  a czuwać nad ich przebiegiem będą działacze Hutniczego Klubu HDK PCK.

Zainteresowanych oddawaniem krwi uprzejmie informujemy, że:

1)   krew mogą oddawać osoby w pełni zdrowe po ukończeniu 18 lat
2)   do oddania krwi mogą zgłaszać się osoby wypoczęte, ważące minimum 50 kg, po spożyciu lekkostrawnego i beztłuszczowego posiłku.
3)   przy oddawaniu krwi należy mieć dokument tożsamości ze zdjęciem i wpisanym  nr PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy),


Uwaga!   Kandydat do oddania krwi winien powstrzymać się od spożywania alkoholu minimum 24 godziny
               przed oddaniem krwi.  

Dawca po oddaniu krwi otrzymuje poczęstunek oraz zwolnienie od pracy lub nauki w dniu oddania krwi.
Ponadto może otrzymać legitymację honorowego dawcy krwi oraz wyniki wykonanych badań laboratoryjnych.


CODZIENNIE  CZYNIMY  DOBRO !
                                                                         DOŁĄCZ  DO  NAS  I  TY ! 


ArcelorMittal Poland S.A.                                        
Oddział w Krakowie
Dyrektor Oddziału

DHS/KZ-3/0515/6/08

                

mital

Kraków, dnia 14 sierpnia 2008

   

Wg rozdzielnika Nr 6/2008 DHS


w sprawie: honorowego krwiodawstwa i udzielania zwolnień od pracy w celu oddania krwi przez honorowych dawców krwi.
 

W celu rozpowszechnienia idei honorowego krwiodawstwa w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie oraz dostosowania zasad udzielania pracownikom zwolnień od pracy w celu oddania krwi przez honorowych dawców krwi do obowiązujących przepisów, a mianowicie:
— Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. nr 106, poz.681 z późniejszymi zmianami),
— Zarządzenia Nr 4/2007 DG z dnia 12.06.2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Mittal Steel Poland S.A. – wraz z późniejszymi zmianami,

podaję do wiadomości, co następuje:


1. W ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie działa Hutniczy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, zrzeszający honorowych dawców krwi, będących pracownikami Oddziału w Krakowie oraz Spółek działających na terenie Oddziału – określany dalej jako Klub HDK.

2. Klub HDK rozwija bardzo ważną społecznie działalność polegającą na organizowaniu honorowego oddawania krwi i jej składników dla krakowskich szpitali i klinik. Szczególnym zadaniem Klubu HDK jest organizowanie specjalnych akcji „Na ratunek” w przypadku zdarzeń i chorób pracowników Oddziału i ich rodzin.

3. Do głównych zadań Klubu należy:
a) propagowanie honorowego krwiodawstwa wśród pracowników Oddziału i Spółek,
b) organizowanie:
* systematycznego zbiorowego oddawania krwi,
* doraźnego oddawania krwi w nagłych przypadkach w celu ratowania życia ludzkiego - na apel władz PCK lub służby krwi (akcje „Na ratunek”),
c) ścisłe współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi zainteresowanymi honorowym krwiodawstwem.

Szczegółowe cele i zadania Klubu określone są w Regulaminie Klubów HDK PCK.

4. Siedzibą Klubu HDK jest pomieszczenie znajdujące się w budynku os. Stalowe 16/346.
W lokalu Klubu pełnione są dyżury w każdy wtorek w godz. 1430 – 1630 i czwartek w godz. 1700 – 1900.

5. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługują:
a) zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - ustalonego według zasad określonych w § 5 Rozporządzenia MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 z późniejszymi zmianami), tj. obliczonego jak za urlop wypoczynkowy:
— w dniu, w którym oddaje krew
oraz
— na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa: na badania lekarskie i na odpoczynek po oddaniu krwi, w wymiarze jednego dnia roboczego, który może być wykorzystany nie później niż do 2 tygodni od dnia oddania krwi i nie może być kumulowany z innym zwolnieniem od pracy z tego tytułu, tj. udzielonym w celu odpoczynku po oddaniu krwi.
b) zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi – na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
c) posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi.

6. Pracownik, który w określonym dniu zamierza zgłosić się w celu oddania krwi, obowiązany jest powiadomić o tym zamiarze kierownika lub bezpośredniego przełożonego co najmniej dwa dni przed oddaniem krwi.
Ustalenie powyższe nie dotyczy przypadku oddawania krwi w akcji “Na ratunek”.

7. § 13 Regulaminu Pracy stosuje się odpowiednio.

8. W sprawach dotyczących krwiodawstwa (m. in. zapotrzebowania na krew lub organizowania oddawania krwi dla chorych pracowników) należy kontaktować się z Zarządem Klubu HDK lub bezpośrednio z Prezesem Klubu HDK, tel: 604-22-32-82.

9. Traci moc Okólnik Nr 1 DN z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie honorowego krwiodawstwa i udzielania zwolnień od pracy w celu oddania krwi przez honorowych dawców krwi.

10. Kierownicy komórek organizacyjnych obowiązani są podać treść niniejszego Pisma do wiadomości podległych pracowników.

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Pismem mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. nr 106, poz. 681 z późniejszymi zmianami).

12. Pismo wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Oddziału wz. Jan Staniewski