KOMUNIKATY KLUBOWE


KOMUNIKAT  nr. 1/14

Zarząd Hutniczego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Krakowie uprzejmie informuje, że w roku 2014 organizuje wyjazdowe akcje krwiodawstwa w dniach wolnych od pracy.

A. Na terenie Dzielnicy XVII M. Krakowa – Wzgórza Krzesławickie.

Akcje krwiodawstwa tradycyjnie organizujemy w salach Szkoły Podstawowej nr 98 os. Na Stoku 52
 

W roku 2014 będą to następujące dni:

      16  lutego        od godz. 10:00 do 14:00.        
      13  kwietnia     od godz. 10:00 do 14:00.  

Uwaga!
Pozostałe akcje podane poniżej rozpoczynają się od godz. 10:00 -14:00.
        
      15  czerwca           
      10  sierpnia  (ambulans)    
      19  października
      14  grudnia


B.  Przy Bramie Głównej HTS.

Akcje krwiodawstwa organizujemy w ambulansie RCKiK na parkingu przed Budynkiem „Z”
od godz. 10:30 do 15:30.


      24  kwietnia
      07  października
      05  grudnia


C. Na terenie Dzielnicy XI M. Krakowa – Podgórze Duchackie.

Akcje tradycyjnie organizujemy w ambulansie RCKiK podczas Festynu „Złota Jesień Kurdwanów”.
od godz. 11:00 do 16:00.

 

      07  wrzesień

    BĄDŹ  RAZEM  Z  NAMI !
DOBRO  CZYNIMY  KAŻDEGO  DNIA !


 

ArcelorMittal Poland S.A.                                        
Oddział w Krakowie
Dyrektor Oddziału

DHS/KZ-3/0515/6/08

                

mital

Kraków, dnia 14 sierpnia 2008

   

 

Wg rozdzielnika Nr 6/2008 DHS


w sprawie: honorowego krwiodawstwa i udzielania zwolnień od pracy w celu oddania krwi przez honorowych dawców krwi.
 

W celu rozpowszechnienia idei honorowego krwiodawstwa w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie oraz dostosowania zasad udzielania pracownikom zwolnień od pracy w celu oddania krwi przez honorowych dawców krwi do obowiązujących przepisów, a mianowicie:
— Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. nr 106, poz.681 z późniejszymi zmianami),
— Zarządzenia Nr 4/2007 DG z dnia 12.06.2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Mittal Steel Poland S.A. – wraz z późniejszymi zmianami,

podaję do wiadomości, co następuje:


1. W ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie działa Hutniczy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, zrzeszający honorowych dawców krwi, będących pracownikami Oddziału w Krakowie oraz Spółek działających na terenie Oddziału – określany dalej jako Klub HDK.

2. Klub HDK rozwija bardzo ważną społecznie działalność polegającą na organizowaniu honorowego oddawania krwi i jej składników dla krakowskich szpitali i klinik. Szczególnym zadaniem Klubu HDK jest organizowanie specjalnych akcji „Na ratunek” w przypadku zdarzeń i chorób pracowników Oddziału i ich rodzin.

3. Do głównych zadań Klubu należy:
a) propagowanie honorowego krwiodawstwa wśród pracowników Oddziału i Spółek,
b) organizowanie:
* systematycznego zbiorowego oddawania krwi,
* doraźnego oddawania krwi w nagłych przypadkach w celu ratowania życia ludzkiego - na apel władz PCK lub służby krwi (akcje „Na ratunek”),
c) ścisłe współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi zainteresowanymi honorowym krwiodawstwem.

Szczegółowe cele i zadania Klubu określone są w Regulaminie Klubów HDK PCK.

4. Siedzibą Klubu HDK jest pomieszczenie znajdujące się w budynku os. Stalowe 16/346.
W lokalu Klubu pełnione są dyżury w każdy wtorek w godz. 1430 – 1630 i czwartek w godz. 1700 – 1900.

5. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługują:
a) zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - ustalonego według zasad określonych w § 5 Rozporządzenia MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 z późniejszymi zmianami), tj. obliczonego jak za urlop wypoczynkowy:
— w dniu, w którym oddaje krew
oraz
— na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa: na badania lekarskie i na odpoczynek po oddaniu krwi, w wymiarze jednego dnia roboczego, który może być wykorzystany nie później niż do 2 tygodni od dnia oddania krwi i nie może być kumulowany z innym zwolnieniem od pracy z tego tytułu, tj. udzielonym w celu odpoczynku po oddaniu krwi.
b) zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi – na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
c) posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi.

6. Pracownik, który w określonym dniu zamierza zgłosić się w celu oddania krwi, obowiązany jest powiadomić o tym zamiarze kierownika lub bezpośredniego przełożonego co najmniej dwa dni przed oddaniem krwi.
Ustalenie powyższe nie dotyczy przypadku oddawania krwi w akcji “Na ratunek”.

7. § 13 Regulaminu Pracy stosuje się odpowiednio.

8. W sprawach dotyczących krwiodawstwa (m. in. zapotrzebowania na krew lub organizowania oddawania krwi dla chorych pracowników) należy kontaktować się z Zarządem Klubu HDK lub bezpośrednio z Prezesem Klubu HDK, tel: 604-22-32-82.

9. Traci moc Okólnik Nr 1 DN z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie honorowego krwiodawstwa i udzielania zwolnień od pracy w celu oddania krwi przez honorowych dawców krwi.

10. Kierownicy komórek organizacyjnych obowiązani są podać treść niniejszego Pisma do wiadomości podległych pracowników.

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Pismem mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. nr 106, poz. 681 z późniejszymi zmianami).

12. Pismo wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Oddziału wz. Jan Staniewski